Information

Fyrverkerier och miljön

Fyrverkerier har fascinerat och roat människor sedan 1200-talet. Ett stort fyrverkeri skapar feststämning och kan ge extra glans åt ett jubileum. Ett litet familjefyrverkeri markerar ett nytt år eller en familjehögtid, födelsedag eller någon annan viktig händelse. Samtidigt ifrågasätts och kritiseras fyrverkeri på grund av den påverkan som de kan tänkas ha på vår miljö.

All mänsklig verksamhet påverkar miljön och en avvägning måste alltid göras mellan de positiva och negativa effekter som en verksamhet kan ha.

Här har vi samlat lite fakta om de ämnen som kan ingå i fyrverkerier, vilken funktion de har och vilken påverkan de kan ha på miljön. Vår avsikt är att det ska bli lättare att väga positiva och negativa effekter mot varandra och att bidra till en sakligare diskussion i ämnet.

Information till återförsäljare

Denna information är framtagen av SFB (Sveriges Fyrverkeri Branschförbund) och vänder sig till butiker och leverantörer av fyrverkerier men kan också användas av tillstånds-­ och tillsynsmyndigheterna.  Avsikten har varit att samla all nödvändig information inom området i en och samma skrift. Informationen belyser delar från lag, föreskrift, allmänna råd, handbok och information som utfärdats av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) inom området.

Informationen är tänkt att fungera som en vägledning och därmed underlätta hantering av fyrverkerier hos återförsäljare. Den har däremot ingen rättslig status och är inte att betrakta som ett allmänt råd.

Produkttyper konsumentfyrverkerier